วันพุธ 13 ธันวาคม 2560
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวสาร > ขอทรงพระพลานามัยแข็งแรง!! “พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล ปล่อยปลา เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม!! (รายละเอียด)

ขอทรงพระพลานามัยแข็งแรง!! “พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล ปล่อยปลา เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม!! (รายละเอียด)

หมวดหมู่ : ข่าวสาร 7 ธันวาคม 2017 เปิดอ่าน 241 ครั้ง

วันนี้ พฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๕๗  เนื่องในโอกาสวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา ทรงเจีิญพระชันษา ๓๙ ปี  ได้มีเฟสบุคแฟนเพจชื่อว่า เรารัก พระองค์ภา : Our Beloved Princess Bajrakitiyabha ได้โพสต์ข้อความและรูปภาพว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงปล่อยโค นกปรอทหัวโขน ปล่อยปลาในตู้ที่กรมประมงจัดถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง, ปลาสร้อยขาว, ปลาหมอไทย, ปลาแกมช้ำ, ปลากราย, ปลายี่สกไทย,ปลาโพง และปลาบึก ณ ท่าวาสุกรี เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประวัติ

ร้อยเอกหญิง ดร. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (ประสูติ: ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑) เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และเป็นพระราชนัดดา (หลาน) พระองค์แรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

ด้านการศึกษา

-ระดับอนุบาล ประถมและมัธยมต้น ณ โรงเรียนราชินี

-ระดับมัธยมปลาย ณ โรงเรียนฮีธฟิลด์ ประเทศอังกฤษ และโรงเรียนจิตรลดา

– ปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) เนติบัณฑิตยสภา

– ปริญญาโท สาขา Master of Laws (LL.M.) มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา

– ปริญญาเอก สาขา Doctor of the Science of Law (J.S.D.) มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา

พระเกียรติคุณ

รางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปี

วันที่๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการรางวัลสัญญาธรรมศักดิ์ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปี ๒๕๔๔ เป็นกรณีพิเศษแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ด้วยทรงเป็นตัวอย่างในด้านการศึกษาและด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่า ตลอดเวลาที่ทรงศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น พระองค์ทรงปฏิบัติเช่นนักศึกษาทั่วไปทั้งในด้านการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ

หน่วยงาน UNODC (ยูเอ็นโอดีซี) สหประชาชาติ จากทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติหลายอย่างเริ่มตั้งแต่การจัดตั้งกองทุนพัชรกิติยาภา เพื่อการศึกษากฎหมาย การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โครงการกำลังใจ ในพระดำริฯ โครงการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิง หรือ ELFI (เอลฟี)การทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้ จึงพิจารณาทูลเกล้าถวายรางวัลกียรติยศสูงสุดจากสหประชาชาติ

ทูตสันถวไมตรี

ดร.จีน เดอคูน่า ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ กองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า จากผลการดำเนินงาน โครงการกำลังใจ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระองค์ทรงประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ต้องขังสตรีและเด็กติดผู้ต้องขัง และทรงประทานความช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดี ซึ่งหน่วยงาน UNIFEM รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในพระกรณียกิจที่ทรงช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่งในสังคมไทย โดยหน่วยงาน UNIFEM ขอพระราชทานกราบทูลเชิญพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ “ทูตสันถวไมตรี” (Goodwill Ambassador) ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง

ปริญญากิตติมศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๔๙ ปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พ.ศ. ๒๕๕๑ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พ.ศ ๒๕๕๒ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. ๒๕๕๓ ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. ๒๕๕๓ ปริญญานิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

พ.ศ.๒๕๕๓ ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๓ ปริญญานิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

พ.ศ. ๒๕๕๓ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๕๔ ปริญญานิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

ขอขอบคุณ

: เรารัก พระองค์ภา : Our Beloved Princess Bajrakitiyabha

เปิดอ่าน 241 ครั้ง

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าวสาร

error: Alert: Content is protected !!