วันพุธ 13 ธันวาคม 2560
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวสาร > ๗ ธันวาหวนบรรจบ…!! วันคล้ายวันประสูติ “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” ทรงเจริญพระชันษา ๓๙ ปี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (พระประวัติ)

๗ ธันวาหวนบรรจบ…!! วันคล้ายวันประสูติ “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” ทรงเจริญพระชันษา ๓๙ ปี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (พระประวัติ)

หมวดหมู่ : ข่าวสาร 7 ธันวาคม 2017 เปิดอ่าน 640 ครั้ง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มูลนิธิ ณภาฯ ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน NABHA : The Secret scenes ๘ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาคารเพลนารีฮอล์ ๑-๓


วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

วันศุกร์ที่ ๘ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
– ชมนิทรรศการ The secret scenes งานจัดแสดงและรวบรวมโครงการในพระดำริฯ พระกรณียกิจพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จากทั้ง ๓ หน่วยงานคือ มูลนิธิ ณภาฯ ,สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ และสโมสรกีฬา บีบีจี อันเนื่องมาจากพระดำริฯ
– ร่วมงานแข่งขันกีฬาชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา “BBG Princess Cup” โดยสโมสรกีฬา BBG
BBG Club


– ชอปสินค้าชั้นนำจากการออกร้านอุปกรณ์กีฬาฯ ชั้นนำระดับประเทศในราคาพิเศษ
มูลนิธิ ณภาฯ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ก่อตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวกลางในการแสวงหาและนำเสนอ พร้อมทั้งส่งเสริมโอกาสแก่ผู้ได้รับความทุกข์ยากและผู้ด้อยโอกาส อันเนื่องมาจากผลที่ได้รับทางกฎหมาย คือ ผู้ต้องขังทั้งชาย และหญิง และผู้ด้อยโอกาสที่รับผลกระทบทางสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นการกระตุ้นเตือนสาธารณชนให้ตระหนักถึงเรื่องการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ประวัติ

ร้อยเอกหญิง ดร. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (ประสูติ: ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑) เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และเป็นพระราชนัดดา (หลาน) พระองค์แรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ด้านการศึกษา

-ระดับอนุบาล ประถมและมัธยมต้น ณ โรงเรียนราชินี

-ระดับมัธยมปลาย ณ โรงเรียนฮีธฟิลด์ ประเทศอังกฤษ และโรงเรียนจิตรลดา

– ปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) เนติบัณฑิตยสภา

– ปริญญาโท สาขา Master of Laws (LL.M.) มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา

– ปริญญาเอก สาขา Doctor of the Science of Law (J.S.D.) มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา

พระเกียรติคุณ

รางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปี 2544

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2543 คณะกรรมการรางวัลสัญญาธรรมศักดิ์ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปี 2544 เป็นกรณีพิเศษแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ด้วยทรงเป็นตัวอย่างในด้านการศึกษาและด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่า ตลอดเวลาที่ทรงศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น พระองค์ทรงปฏิบัติเช่นนักศึกษาทั่วไปทั้งในด้านการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ

รางวัล Medal of Recognition

หน่วยงาน UNODC (ยูเอ็นโอดีซี) สหประชาชาติ จากทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติหลายอย่างเริ่มตั้งแต่การจัดตั้งกองทุนพัชรกิติยาภา เพื่อการศึกษากฎหมาย การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โครงการกำลังใจ ในพระดำริฯ โครงการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิง หรือ ELFI (เอลฟี)การทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้ จึงพิจารณาทูลเกล้าถวายรางวัลกียรติยศสูงสุดจากสหประชาชาติ

ทูตสันถวไมตรี (Goodwill Ambassador)

ดร.จีน เดอคูน่า ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ กองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า จากผลการดำเนินงาน โครงการกำลังใจ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระองค์ทรงประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ต้องขังสตรีและเด็กติดผู้ต้องขัง และทรงประทานความช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดี ซึ่งหน่วยงาน UNIFEM รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในพระกรณียกิจที่ทรงช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่งในสังคมไทย โดยหน่วยงาน UNIFEM ขอพระราชทานกราบทูลเชิญพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ “ทูตสันถวไมตรี” (Goodwill Ambassador) ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง

ปริญญากิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2549 ปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พ.ศ. 2551 ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พ.ศ. 2552 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2553 ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2553 ปริญญานิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

พ.ศ. 2553 ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2553 ปริญญานิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

พ.ศ. 2553 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2554 ปริญญานิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2554 ปริญญานิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2554 ปริญญานิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูล โบราณนานมา

เปิดอ่าน 640 ครั้ง

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าวสาร

error: Alert: Content is protected !!