เปิดความหมาย สายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของแต่ละสี ที่พระบรมวงศานุวงศ์สะพาย

7 กรกฎาคม 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสาร
Loading...

สำหรับเครื่องอิสริยาภรณ์จากประเทศที่มีกษัตริย์เรียกว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส่วนประเทศที่ไม่มีกษัตริย์ เรียกว่า เครื่องอิสริยาภรณ์

Loading...

สายสะพายสีเหลือง  คือ สีของพระบรมราชวงศ์จักรี (สายสะพายจักรี)  เป็นเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ (ม.จ.ก.) สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา

สายสะพายสีชมพู (สายสะพายจุลจอมเกล้า) คือ สีประจำวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) พระผู้สถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า-ฝ่ายใน
สำหรับบุรุษ สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา
สำหรับสตรี สะพายจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา

Loading...

สายสะพายสีเขียว ริมสีแดงชาด มีริ้วขาวและเหลือง ที่ริมทั้งสองข้าง เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)  สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย

Loading...

สายสะพายสีเหลืองขอบเขียว มีริ้วสีแดง และน้ำเงินคั่นระหว่างสีเหลืองและขอบเขียว เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (น.ร.) สายสะพายนพรัตน สะพายบ่าขวาเฉียงลงมาทางซ้าย

สายสะพายสีน้ำเงิน ริมเขียว มีริ้วเหลือง ริ้วแดง คั่นทั้งสองช้าง เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)  สะพายบ่าขวาเฉียงทางลงซ้าย

สายสะพายสีคราม มีริ้วสีแดง สีขาว อยู่ที่ริมทั้งสองข้าง เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)   สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา

สายสะพายสีแดง ริมเขียวมีริ้วเหลือง ริ้วน้ำเงินขนาดเล็กคั่น เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)  สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา

สายสะพายสีแดง ริมเขียวใหญ่ ริ้วเหลือง ริ้วน้ำเงิน ขนาดเล็กคั่น เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย

สายสะพายสีดำ ริมมีริ้วแดง  สีดำ คือ สีประจำวันพระบรมราชสมภพ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้สถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้ ส่วนสีแดงเปรียบได้กับโลหิตของทหาร ที่พร้อมจะสละเป็นชาติพลี ดังคำปรารภของพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้ที่ว่า ราชการทหารเป็นการอันสำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะต้องใช้สติปัญญาอย่างอุกฤษฐ์ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 เสนางคบดี (ส.ร.) สายสะพายรามาธิบดี สะพายบ่าขวาเฉียงลงมาทางซ้าย

Loading...