ค่อนประเทศยังไม่เคยเห็น เปิดภาพ ‘โรงเรียนราชปิโยรสา’ สถานที่สำเร็จการศึกษา ของ “เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ” ที่ จ.น่าน

3 กันยายน 2020 | ข่าวสาร
Loading...

รู้จักกับโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สถานที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Loading...

โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ตั้งอยู่ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เดิมชื่อ โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2503 โดยอาศัยสถานที่ เปิดสอน ชั่วคราว ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร

ต่อมาได้เริ่มดำเนินการสร้างอาคารใหม่ จากงบประมาณหลายฝ่าย ชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ และทำพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน โรงเรียนริม–ป่าคาประชานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2508 กระทั่งปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนได้เสนอเรื่อง ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าฯ ถวายโรงเรียน เข้าอยู่ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และขอพระราชทานนามโรงเรียน อาคารเรียน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 และขอพระราชทานพระราชานุญาต เชิญพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. พร้อมชื่อโรงเรียนเป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

Loading...

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงเรียนริม-ป่าคา ประชานุเคราะห์ ไว้เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตนามที่ขอรับพระมหากรุณาธิคุณและพระราชทานนามต่าง ๆ ดังนี้ ชื่อโรงเรียน “ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์” ความหมาย อาคารเรียนที่สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพร ให้ก่อเกิด ผู้มีปัญญาประดุจเพชร ชื่ออาคารหอประชุม “วชิราประสิทธิ์”

ความหมาย อาคารหอประชุมที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานให้เกิดประโยชน์ แก่มวลมหาชน ได้พัฒนาความรู้ ความชำนาญ จนเกิดความสำเร็จ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อมา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ปี พ.ศ.2551

Loading...

Loading...