ปิติ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” เสด็จไปทรงปฏิบัติธรรม พร้อมฉลองพระองค์ด้วยชุดสีขาว

15 มีนาคม 2020 | ข่าวสาร
Loading...

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงพระอุโบสถวัดป่าพุทธพจน์

Loading...

หริภุญไชย ทรงประกอบศาสนกิจทำวัตรเช้า และทรงอธิษฐานการบรรพชาเนกขัมมะ ต่อมา เวลา ๐๖.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงถวายสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระสงฆ์สาวกครูบาอาจารย์ ณ ธรรมศาลา วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย โดยมีพระอาจารย์อารยวังโส

เป็นประธาน พร้อมทั้งทรงบาตร และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ ยังความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นกับในการเสด็จประกอบพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในการพระราชทานอุปกรณ์

Loading...

กีฬาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โอกาสนี้ ได้พระราชทานหนังสือในโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ด้วย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ซึ่งก่อนเสด็จกลับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลแม่ทา

Loading...

Loading...