‘ซาบซึ้งปิติใจ’ นร.สาธิตรามฯ ก้มกราบขบวนรถ”กรมสมเด็จพระเทพฯ”ขณะเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร

27 กรกฎาคม 2019 | ข่าวสาร
Loading...

จากกรณีเฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพ ระบุเมื่อ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘:๔๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 เป็นวันแรก

Loading...

โดยโอกาสนี้ พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ รวม 6 คน โดยในวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โท และตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 5,364 คน

Loading...

ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า “คนเราทุกคน ย่อมปรารถนาความสำเร็จด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จที่สูงสุด คือ ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงาน ความสำเร็จที่ทุกคนมุ่งหวังนั้น หากแสวงหาและได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง คือ ทุจริต เบียดเบียนผู้อื่น และเบียดบังส่วนรวมแล้ว ก็หาใช่ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่า ไม่จีรังยั่งยืนนัก และใคร ๆ ย่อมไม่สรรเสริญ ความสำเร็จที่แท้จริง จะต้องเป็นสิ่งที่คนเราสามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่า แต่ละคนสร้างสรรค์และได้รับมาด้วยการดำเนินชีวิต และประกอบกิจการงานโดยสุจริต อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ จนบังเกิดผลสำเร็จ ประโยชน์ และความสุขความเจริญอันมั่งคงยั่งยืน ทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และชาติบ้านเมือง จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายผู้กำลังจะออกไปสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงาน ทำความเข้าใจสิ่งที่พูดนี้ให้ทราบชัด แล้วตั้งใจพยายามสร้างสรรค์ความสำเร็จที่แท้จริงให้ได้”

 

Loading...