คนไทยต้องได้อ่าน ‘เพจดัง’ โพสต์ข้อความ เหตุใด’สถาบันพระมหากษัตริย์’จึงเป็นสถาบันหลักของชาติไทย

2 เมษายน 2019 | ข่าวสาร
Loading...

เรื่องราวต่อไปนี้ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้แฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อว่า ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย ที่ได้ทำการโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพเกี่ยวกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยทางเพจได้ระบุข้อความทั้งหมดเอาไว้ดังนี้

“สถาบันพระมหากษัตริย์” สถาบันหลักของไทย เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามประเพณีการปกครองของไทยอย่างแท้จริง ซึ่งประเทศไทยดำรงความเป็นชาติและมีเอกราชอธิปไตยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และยังทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยอีกเช่นกัน

Loading...

โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่ทรงนำประเทศชาติสู่ความเจริญให้ทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศ พร้อมกับการปรับปรุงกฎหมายและการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข จนนำมาสู่การพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทยและภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวง ร.๙) และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวง ร.๑๐) และ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด

Loading...

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจนานัปการ ดังจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) รวบรวม ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,447 โครงการ กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่ยังอยู่ในฐานะยากจน พื้นที่ห่างไกลทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ อันเป็นรากฐานการพัฒนาสังคมไทยให้เกิดความยั่งยืน

จากนี้พสกนิกรไทยจักปกป้อง เชิดชู และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

Loading...
Loading...error: Alert: Content is protected !!