ย้อนความสำเร็จสูงสุด คนไทยสุดภูมิใจ ‘Unicef’ ทูลเกล้าฯถวายรางวัลอันยิ่งใหญ่แด่ “สมเด็จพระเทพรัตนฯ”

2 เมษายน 2019 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 – องค์การยูนิเซฟได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุด (Life-Time Achievement Award) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางเฮนเรียตตา เอช. โฟร์ ผู้อำนวยการบริหารองค์การยูนิเซฟ เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลดังกล่าว ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

Loading...

นางโฟร์กล่าวว่า “ฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดนี้แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใฝ่พระทัยในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พระวิริยะอุตสาหะที่พระองค์ทรงมีมาโดยตลอดในโครงการต่าง ๆ เช่น การขจัดโรคขาดสารไอโอดีน การส่งเสริมโภชนาการสำหรับเด็ก การส่งเสริมการรู้หนังสือและการศึกษา ได้ก่อให้เกิดความก้าวหน้ามากมายในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาสในถิ่นทุรกันดาร”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิและองค์กรการกุศลมากมายไว้ในพระราชูปถัมภ์ ทรงสนพระทัยงานด้านการพัฒนามนุษย์ในหลากหลายสาขา เช่น ด้านโภชนาการ ด้านสาธารณสุข การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรน้ำ และการเกษตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีให้แก่นักเรียน ทรงสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ทรงส่งเสริมการอนามัยแม่และเด็ก รวมทั้งทรงช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถเรียนรู้และช่วยเหลือตนเองได้โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Loading...

เมื่อปี 2526 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพและโอกาสในการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยการสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งไม่เคยผ่านการฝึกอบรมครูมาก่อน และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการสอนที่มีประสิทธิผล พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่เป็นชนกลุ่มน้อยและไร้สัญชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นผู้นำในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนมาตั้งแต่ปี 2533 ผนวกกับความพยายามขององค์การยูนิเซฟในการผลักดันให้เกิดการเสริมไอโอดีนในเกลือบริโภคในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ อัตราการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนในนักเรียนระดับประถมศึกษาจึงอยู่ที่ระดับไม่เกินร้อยละ 5 มาโดยตลอด

Loading...

ทั้งนี้ นางโฟร์เดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคมนี้ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และยังมีแผนเข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล ผู้นำภาคธุรกิจ ตลอดจนเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยต่อไป

Loading...error: Alert: Content is protected !!