เป็นบุญอย่างที่สุดในชีวิต เผยพระพี่เลี้ยงทั้ง ๔ ท่านของ “ในหลวง ร.๑๐” เมื่อครั้งยังมีพระชนม์ไม่ถึงหนึ่งพรรษา

1 เมษายน 2019 | ข่าวสาร
Loading...

พระพี่เลี้ยงถวายการดูแล “ในหลวง ร.๑๐” ระหว่างยังเสวยพระกษิรธารา หรือเมื่อยังมีพระชนม์ไม่ถึงหนึ่งพรรษา

-พระพี่เลี้ยงในครั้งนั้นเป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพฯ 3 แห่ง คือ ศิริราช จุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลหญิง มี สมพร กุณฑลจินดา , วิไล อมาตยกุล , อภิรดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , ทวี มณีนุตร มีท้าวอินทรสุริยา (คุณพระพี่เลี้ยงเนื่อง) พระพี่เลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่ครั้งยังทรงพระเยาว์เป็นผู้ดูแลทั่วไป และมีนายแพทย์อรุณ เนตรศิริ เป็นผู้อำนวยการถวายคำปรึกษาในด้านนี้

Loading...

1.ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา เป็นบุตรีพันเอก พระวิชิตมนตรี (สุด กุลฑลจินดา) และนางป้อม กุลฑลจินดา เกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2456 ณ ตำบลบางยี่ขัน อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี ท่านผู้หญิงพรสมฯ เข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา จนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในปี พ.ศ.2472 จากนั้นศึกษาต่อวิชาชีพพยาบาล และผดุงครรภ์ ที่คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์ เมื่อปี พ.ศ. 2476 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิบัติราชการถวาย

ท่านผู้หญิงพรสมฯ เป็นผู้ที่รักวิชาชีพพยาบาลอย่างแท้จริง เห็นว่าพยาบาลมีหน้าที่บำบัดทุกข์และบำรุงสุขแก่เพื่อนร่วมโลก และได้ใช้วิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างน่าสรรเสริญ กอปรกับเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีปฏิภาณไหวพริบ สติปัญญาดีเยี่ยม มีความละเอียดรอบคอบ อีกทั้งเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติกุลสตรี

Loading...

ด้วยเหตุดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่ง “พระพี่เลี้ยง” มีหน้าที่อภิบาลบำรุง สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ทุกพระองค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 ขณะนั้นท่านมีอายุได้ 38 ปี ท่านผู้หญิงพรสมฯ ปฏิบัติราชการถวายอย่างเต็มกำลังความสามารถ วางตนได้เหมาะสมเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยเสมอมา

2.คุณวิไล อมาตยกุล เกิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2461 เป็นธิดาของร้อยเอก หลวงวิฑูรสถลกิจ กับนางเรียง อมาตยกุล เมื่อสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาล จากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ได้ปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

ในปี 2495 ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงพระครรภ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นพระอภิบาลทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้นยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ จากนั้น ได้เป็นคุณพยาบาลผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Loading...

วิไล อมาตยกุล ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) ชั้นสูงสุด จึงใช้คำนำหน้าว่า คุณ เนื่องจากมิได้สมรส นอกจากนั้น คุณวิไล อมาตยกุล ยังได้มอบเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนและมีการจัดตั้ง โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อีกด้วย

3.พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ (18 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 – ) คุณข้าหลวงใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ ท่านผู้หญิงอภิรดีเคยเป็นพระพี่เลี้ยงในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เคยเป็นคุณข้าหลวงผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนายทหารราชองครักษ์พิเศษ มียศเป็นพลเอกหญิง ในประเทศไทยมีสามัญชนเพียงสามคนที่ดำรงตำแหน่ง “พลเอกหญิง” คือ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงโสพิศ เฉลยสมัย และ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา

4.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร พระอภิบาลใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสบอุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์พูม่า ตกที่จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2540 เป็นอุบัติเหตุที่เกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2540 เมื่อเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งในขบวนเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 6 ลำ เดินทางจากบ้านโต๊ะโมะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มุ่งหน้ากลับพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เครื่องเกิดขัดข้อง และชนยอดเขา ตกกลางป่าบริเวณเทือกเขาลิจอ บ้านไอปาเกาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เมื่อเวลา 19.45 น. อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้ท่านผู้หญิง และข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่เสียชีวิตรวม 14 ท่าน

Loading...error: Alert: Content is protected !!