“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พระราชทานพระราโชวาท “ข้าราชการ มีสิ่งที่ควรยึดมั่น”

1 เมษายน 2019 | ข่าวสาร
Loading...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทาน พระราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2562 ความว่า


“ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ ๒ อย่าง อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือ ความถูกต้องเป็นธรรม ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น”


(พระปรมาภิไธย)
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!