ประกาศราชกิจจา “ในหลวง” โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชฯจาก “ทักษิณ ชินวัตร” เหตุกระทำการไม่เหมาะสม

31 มีนาคม 2019 | ข่าวสาร
Loading...

ประกาศ เรื่องเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลอื่น

เนื่องจาก นายทักษิณ ชินวัตร ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษาถึงที่สุดลงโทษจำคุกและยังมีข้อหาทางอื่นๆ อีกหลายคดีอีกทั้งได้หลบหนีออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นพฤติกรรมและการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

Loading...

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ตริยาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นประถมเหล็กคุณาภรณ์ และเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 ของ นายทักษิณ ชินวัตร

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคมพุทธศักราช 2562

Loading...

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคมพุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

Loading...error: Alert: Content is protected !!