เป็นพระเมตตา “ร.๑๐” โปรดเกล้าฯ เปิดการฝึกอบรม จิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่นที่ ๓/๖๒

15 มีนาคม 2019 | ข่าวสาร
Loading...

วันที่ 15 มีนาคม เมื่อเวลา 08.00 น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ณ โรงยิม กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ วิภาวดี กรุงเทพมหานคร


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งปัจจุบันมียอดลงทะเบียนแล้ว กว่า 4 ล้านคนทั่วประเทศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ โดยแบ่งจิตอาสาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ และจิตอาสาภัยพิบัติ


ทั้งนี้ จิตอาสาควรจะมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ มากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีวิทยากรที่มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ และมีผู้นำที่มีขีดความสามารถ ซึ่งจะทำให้โครงการฯ ดังกล่าว ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหลักสูตรจิตอาสา ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์ 904 แบ่งเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรหลักประจำ ใช้เวลา 6 สัปดาห์ 2.หลักสูตรจิตอาสาเร่งรัด ไป/กลับ ใช้เวลา 7 วัน และ 3.หลักสูตรหลักประจำพิเศษ ใช้เวลา 3 เดือน

Loading...


การฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ได้ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว 2 รุ่น ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 ดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ระยะเวลารวม 6 สัปดาห์ ณ พื้นที่ กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ วิภาวดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมจิตอาสาต้นแบบ เป็นรากแก้วที่จะนำความรู้ และความเข้าใจ ในคำว่าจิตอาสา ไปขยายผลต่อไป เป็นจิตอาสาต้นแบบ ที่มีองค์ความรู้ มีวินัย และมีบุคลิกภาพดี ที่จะเป็นแกนให้กับประชาชนจิตอาสา ในการทำกิจกรรมจิตอาสาต่อไป และเตรียมความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์วิกฤตต่างๆ จากภัยพิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้


สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 466 คน แบ่งเป็น เพศชาย 311 คน และเพศหญิง 155 คน ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานราชการต่างๆ และภาคเอกชน โดยเนื้อหาของหลักสูตรมี 6 หมวดวิชา คิดเป็น 462 ชั่วโมง ดังนี้ 1.วิชาทหารทั่วไป และความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย 2.วิชาอุดมการณ์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 3.วิชาอบรมความรู้จิตอาสา 4.วิชาชีพเลือก ใช้กรณีเกิดภัยพิบัติ 5.วิชาศาสตร์พระราชา และ 6.วิชาการศึกษาดูงาน ซึ่งในการฝึกอบรมนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สำหรับใช้ปรับปรุงเรือนนอน โรงประกอบเลี้ยง อาคารอเนกประสงค์ ห้องสุขา และส่วนต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความสะดวกสบายตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม


หลังจบการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ จิตอาสาทุกคนจะสามารถทำงานเป็นทีม และนำไปอบรมขยายผลในหน่วยงานของตนเอง สามารถนำความรู้ที่อบรมขยายผลในพื้นที่เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการอบรมหรือการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งเป็นหน่วยล่วงหน้าที่มีความพร้อม สามารถช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ทั่วประเทศ และสามารถเป็นครูหรือผู้ช่วยครู ในการฝึกหลักสูตรจิตอาสา โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับพระราชทานเครื่องหมายจิตอาสาอันทรงเกียรติประดับกับชุดเครื่องแบบ ต่อไป

Loading...error: Alert: Content is protected !!