เปิดที่มาพระนาม “ทีปังกร” ชื่อของพระพุทธเจ้า ๑ ใน ๒๘ พระองค์ พระนามมงคลที่ในหลวงภูมิพล ทรงพระราชทานให้

14 มีนาคม 2019 | ข่าวสาร
Loading...

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระองค์ทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทั้งนี้ พระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ก็ทรงเป็นผู้พระราชทานให้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่า “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ” เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาภิไธยภ.ป.ร.ทองคำ ส่วนพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตินั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระมหากรุณาธิคุณอธิบายพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ว่า ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง , ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง

Loading...

วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เป็นภาษาอังกฤษ ว่า His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti

สำหรับพระนาม “ทีปังกร” เป็นนามของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ในจำนวน ๒๘ พระองค์ (ซึ่งปรากฏในบทสวดมนต์ต่างๆ) อาจจะเรียกว่า พระพุทธเจ้าทีปังกร อยู่ลำดับที่ ๔ ถ้าจะนับดูว่าผ่านมากี่ปีแล้ว ก็คงจะนับได้ยากมาก และก็เป็นเรื่องประจวบเหมาะที่พระพุทธศาสนาที่มีพระทีปังกรเป็นศาสดาอยู่นั้น มีสุเมธดาบส (กาลต่อมาอีกหลายแสนปีจึงเป็นพระพุทธเจ้าสมณโคดม) ทราบข่าวว่า พระพุทธเจ้าทีปังกรกำลังจะเสด็จจาริกเพื่อประกาศพระพุทธศาสนาใกล้ถึงเมืองรัมมกนคร และจะมาประทับอยู่ในสุทัศนมหาวิหาร ขณะนั้นประชาชนชาวรัมมกนครได้ออกไปเฝ้าทูลเชิญเสด็จเข้าสู่พระนคร เพื่อรับบิณฑบาตในวันรุ่งขึ้นแล้วพากันตกแต่งทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ต้นไม้ขึ้นรกรุงรังแต่ละคนช่วยกันแผ้วถางเกลี่ยพื้นที่ให้เรียบร้อย และจะได้มีการโปรยข้าวตอกดอกไม้ ยกธงชัย ธงผืนผ้า ต้นกล้วย ในขณะที่ท่านสุเมธดาบสเมื่อทราบข่าวจึงขอแบ่งที่เพื่อตกแต่งทางตอน หนึ่ง โดยท่านไม่ใช้อิทธิฤทธิ์ในการนั้น ลงมือขนดินถมทางด้วยตนเอง

Loading...

ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทีปังกรเสด็จผ่านมา ท่านสุเมธดาบสก็ทอดตนลงนอนถวายหลังให้เป็นทางเสด็จ ท่านสุเมธดาบสก็ได้แลเห็นพระพุทธเจ้าทีปังกรมีพุทธลักษณะที่งดงาม บังเกิดความเลื่อมใสจับใจจนถึงตั้งจิตปรารถนาขอเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ในคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าถ้าแม้ท่านสุเมธดาบสขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุพุทธสาวก ของพระทีปังกรพระพุทธเจ้า ก็จะพึงบรรลุนิพพานได้ในชาตินั้น แต่ท่านสุเมธดาบสปรารถนาที่จะบรรลุสัมโพธิญาณเหมือนพระทีปังกรทศพล ซึ่งจะเป็นการช่วยยกมหาชนขึ้นสู่ธรรมนาวาพาให้ข้ามจากสังสารสาครแล้วจึงจะปรินิพพานในภายหลัง ฝ่ายพระทีปังกรพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จถึงองค์สุเมธดาบส ประทับยืน ณ ที่เบื้องศีรษะ ก็ได้ตรัสพยากรณ์ว่า ท่านดาบสนี้ทำอภินิหารปรารถนาเพื่อเป็นพุทธะ ความปรารถนาของท่านดาบสนี้จักสำเร็จในอนาคตเบื้องหน้าโน้น

สุเมธดาบสครั้น ได้รับพุทธพยากรณ์ก็ได้ชื่อว่าเป็น “โพธิสัตว์” จำเดิมแต่นั้นมา ที่ยกมานี้เป็นเพียงตอนหนึ่งของสมัยพุทธกาลที่มีพระพุทธเจ้าชื่อ

Loading...

“พระทีปังกรพระพุทธเจ้า” เป็นบรมศาสดา

Loading...error: Alert: Content is protected !!