ด่วน”ราชกิจจาฯ”ออกประกาศ สั่งล้มละลายนามสกุลนักธุรกิจตระกูลดัง

13 มีนาคม 2019 | ข่าวทั่วไป
Loading...

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำ พิพากษาให้ล้มละลายในหลายคดี อาทิ คดีหมายเลขแดงที่ ล.๑๒๕๓/๒๕๕๙ กองบังคับ คดีล้ม ละลาย 3 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ระบุว่า..

ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยการประนอมหนี้และให้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ให้ นายสุรพงษ์ เตชะวิบูลย์ จำเลย ล้มละลายแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 พิสิษฐ์ เจียรศักดิ์โสภณ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์, คดีหมายเลขแดงที่ ล.๗๗๐/๒๕๖๒ กองบังคับคดีล้มละลาย ๔ ด้วย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลย

Loading...

ล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นายนพปฎล หรือนพดล ตู้จินดา จำเลย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคล ผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สิน

ของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562

Loading...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายสุรพงษ์ เตชะวิบูลย์ เป็นนักธุรกิจตระกูลดัง เป็นเจ้าของบริษัทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษและกล่องกระดาษ

Loading...error: Alert: Content is protected !!