เปิดคำสั่ง”แต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ” “ผกก.-รองผบก.” ทั่วไทยชุดแรก

8 มีนาคม 2019 | ข่าวทั่วไป
Loading...

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้เผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๑๒๒ /๒๕๖๒ , ๑๒๓ /๒๕๖๒ และ ๑๒๔ /๒๕๖๒ ลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการ (ผกก.) ถึงรองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) วาระประจำปี ๒๕๖๑ รวม ๑,๔๕๐ ตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม เป็นต้นไป
คำสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๒๒ /๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ จึงแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๔๙๖ ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคําสั่งนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสําหรับตําแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๖๒ (ลงชื่อ) พลตํารวจเอก จักรทิพย์ชัยจินดา ( จักรทิพย์ ชัยจินดา ) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชา


คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๒๓ /๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ จึงแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๔๙๕ ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสําหรับตําแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๖๒ (ลงชื่อ) พลตํารวจเอก จักรทิพย์ชัยจินดา ( จักรทิพย์ ชัยจินดา ) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

Loading...


คำสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๒๔ /๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ จึงแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๔๕๙ ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสําหรับตําแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๖๒ (ลงชื่อ) พลตํารวจเอก จักรทิพย์ชัยจินดา ( จักรทิพย์ ชัยจินดา ) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

Loading...error: Alert: Content is protected !!