ราชกิจจาประกาศ ปลด “พล.ต.ต. กมลสันติ กลั่นบุศย์” พ้นตำแหน่งนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

11 มกราคม 2019 | ข่าวสาร
Loading...

วันที่ 10 มกราคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเล่ม 136 ตอนพิเศษ 8 ง ระบุ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ประกาศให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

Loading...


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจตรี กมลสันติ กลั่นบุศย์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พุทธศักราช 2562


ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

Loading...error: Alert: Content is protected !!