ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ “นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร” พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ “องครักษ์พิเศษ”

10 มกราคม 2019 | ข่าวสาร
Loading...

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศล่าสุดเรื่อง พระราชโองการ ประกาศ ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

Loading...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕


จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจตรี กมลสันติ กลั่นบุศย์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

Loading...error: Alert: Content is protected !!