กราบสาธุ ปาฏิหาริย์ “สมเด็จพระญาณสังวร” ทรงนิมนต์พระกรรมฐาน รวมกันเข้าวัง โดยไม่มีเครื่องมือสื่อสารใดๆ

9 มกราคม 2019 | ความทรงจำ
Loading...

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระนามเดิม เจริญ คชวัตร ฉายา สุวฑฺฒโน เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตและเป็นพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษา ๑๐๐ ปี สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต

Loading...

“สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฒโน)” นั้น คนจำนวนมากอาจไม่รู้หรือไม่ทราบว่าทรงมีบารมีธรรมในด้านปาฏิหาริย์ กระทั่งเข้าใจว่าทรงเป็นแค่พระสงฆ์ธรรมดาที่ปกครองคณะสงฆ์และปฏิบัติธรรมวินัยไปตามปกติ แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่

สมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงเป็นผู้ทรงอิทธิปาฏิหาริย์ตามภูมิธรรมอันสูงที่พระองค์ทรงบรรลุแล้ว อิทธิปาฏิหาริย์นี้ก็คือการกระทำความมหัศจรรย์เหนือกว่าความสามารถของมนุษย์ธรรมดา ซึ่งเคยมีผู้เห็นประจักษ์หลายครั้ง ดังที่จะยกมาเป็นตัวอย่างต่อไปนี้ เมื่อครั้งที่ยังมีสงครามระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงรับสั่งให้นิมนต์พระมหาเถระทางภาคอีสานหลายรูปซึ่งเป็นพระป่า ไม่อยู่เป็นที่เป็นทาง แต่มีภูมิธรรมขั้นสูง

Loading...

ทว่าเนื่องด้วยข้อจำกัดของการคมนาคมและการสื่อสารในสมัยนั้น ตลอดจนอุปสรรคในด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถติดต่อนิมนต์พระมหาเถระเหล่านั้นได้ เวลาต่อมา พลตรีอมรรัตน์ จินตกานนท์ นายทหารราชองครักษ์ ได้รับมอบหมายให้ไปทูลสมเด็จพระญาณสังวรฯ (ซึ่งขณะนั้นยังคงมีสมณศักดิ์ที่พระศาสนโสภณ) ขอให้ช่วยนิมนต์แทน หลังจากรออยู่ครู่หนึ่งก็ได้รับคำตอบว่า ได้นิมนต์เรียบร้อยแล้ว ให้ทางสำนักพระราชวังจัดรถไปรับ ณ ที่นัดหมายตามวันเวลาที่กำหนด ความจริงได้ปรากฏในเวลาต่อมาว่า การติดต่อนิมนต์ครั้งนั้นไม่ได้ใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ เลย แต่เป็นการติดต่อนิมนต์ด้วย “โทรจิต” ซึ่งเป็นการกระทำอิทธิปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนานั่นเอง

Loading...error: Alert: Content is protected !!