ดั่งองค์สมมติเทพ เปิดพระนามแห่ง’เจ้าฟ้า’ที่มีความหมายถึง”เทพศาสตราวุธ”ของพระมหากษัตริยาธิราช

8 พฤศจิกายน 2018 | ข่าวสาร
Loading...

เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่ได้รับการเผยแพร่มาแฟนเพจเฟซบุ๊คที่ชื่อว่า Kiat Nat ที่ได้ทำการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับ พระนามของเจ้าฟ้าเทพศาสตราวุธ ในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งทางเพจได้ระบุข้อความทั้งหมดไว้ดังนี้

เมื่อเริ่มรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระนามแก่สมเด็จพระราชอนุชาร่วมพระครรโภทร ๒ พระองค์ ที่ค้างมาแต่รัชกาลก่อน และทรงถือปฏิบัติเป็นราชประเพณีในการพระราชทานพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระนามแก่เจ้าฟ้าพระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์ โดยบางพระองค์จะโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีเฉลิมพระนามในคราวเดียวกับการพระราชพิธีโสกันต์ หรือบางพระองค์อาจโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีเฉลิมพระนาม ในคราวเดียวกับที่ทรงสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรม

Loading...

สำหรับพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ทรงเป็น “เจ้าฟ้าชั้นเอก หรือทูลกระหม่อม” ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เจริญพระชนม์โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามมีทั้งสิ้น ๑๘ พระองค์ พระนามแห่งเจ้าฟ้าพระราชโอรสพระราชธิดาร่วมพระราชมารดาเดียวกันนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระนามที่มีความไพเราะ มีความคล้องจอง และมักมีความหมายสอดคล้องกัน โดยเฉพาะพระนามของ เจ้าฟ้าพระราชโอรส ๗ พระองค์ที่ประสูติแต่ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ

“มหาวชิราวุธ” ตรีเพชรรุตม์ธำรง จักรพงษ์ภูวนาถ ศิริราชกกุธภัณฑ์ อัษฎางคเดชาวุธ จุฑาธุชธราดิลก ประชาธิปกศักดิเดชน์ พระนามแห่งเจ้าฟ้าสายนี้ ล้วนมีความหมายถึง “เทพศาสตราวุธ” อันเป็นราชศาสตราแห่งพระมหากษัตริยาธิราช ที่ทรงเป็นดั่งองค์สมมติเทพ

Loading...

วชิราวุธ : อาวุธสายฟ้า แห่งพระอินทร์ ๑. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : ทูลกระหม่อมโต

ตรีเพชร : ตรี อาวุธแห่งพระศิวะ ๒. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพชรรุตม์ธำรุง : ทูลกระหม่อมกลาง

Loading...

จักรพงษ์ : จักร อาวุธแห่งพระวิษณุ ๓. สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ : ทูลกระหม่อมเล็ก

ศิริราชกกุธภัณฑ์ : พระแสงขรรค์ ๔. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ : ทูลกระหม่อมเอียด

อัษฎางคเดชาวุธ : อาวุธ ๘ ชนิด ๕. สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางคเดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา : ทูลกระหม่อมเอียดเล็ก

จุฑาธุช : ธง ๖. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย : ทูลกระหม่อมติ๋ว

ศักดิเดชน์ : พระแสงศร ๗. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกศักดิเดชน์ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : ทูลกระหม่อมเอียดน้อย

รวมถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์ พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ เจ้าฟ้าพระราชกุมาร….เทพศาสตรวุธ แห่งมหาจักรพรรดิ

สำหรับเจ้าฟ้าทูลกระหม่อมสายสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ทรงมีทั้งพระราชโอรสและพระราชธิดา โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามคล้องจองกันคือ

มหาวชิรุณหิศ อิศริยาลงกรณ์ วิจิตรจิระประภา สมมติวงศ์วโรทัย วไลยอลงกรณ์ ศิราภรณ์โสภณ มหิดลอดุลเดช

๑.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร : ทูลกระหม่อมใหญ่

๒.สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศริยาลงกรณ์
๓.สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าวิจิตรจิระประภา
๔.สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์ : ทูลกระหม่อมน้อย

๕.สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร : ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

๖.สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ

๗.สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก : ทูลกระหม่อมแดง

ในส่วนเจ้าฟ้าชั้นเอกในพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามที่คล้องจองกัน มีความหมายเฉพาะพระนาม แต่มีพระนาม “สุขุมาลมารศรี” ของพระราชมารดาอยู่ด้วย คือ

สุทธาทิพยรัตน์ บริพัตรสุขุมพันธุ์

๑. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพย์รัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ : ทูลกระหม่อมหญิง

๒. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสรรค์วรพินิต : ทูลกระหม่อมชาย

การพระราชพิธีพระราชทานพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระนาม “เจ้าฟ้า” ครั้งสุดท้ายแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ ในคราวพระราชพิธีโสกันต์ “ทูลกระหม่อมเอียดน้อย” ในครั้งนั้น โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น เจ้าฟ้าต่างกรม ในที่ “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา” ซึ่งต่อมาเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขึ้นเป็น “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้า….ราชศาสตรา แลราชาภรณ์แห่งพระราชอาณาจักร

ที่มาภาพ : สยามพหุรงค์

Cr.Kiat Nat

Loading...error: Alert: Content is protected !!