ประกาศราชกิจจา”ในหลวง” โปรดเกล้าฯ “พล.อ. ธีรชัย นาควานิช” พ้นตำแหน่งองคมนตรี

21 มิถุนายน 2018 | ข่าวสาร
Loading...

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง ให้องคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง ใจความว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 แล้วนั้น

Loading...

บัดนี้ พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตําแหน่งองคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

Loading...

ประธานองคมนตรี

Loading...error: Alert: Content is protected !!