ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจกรณีพิเศษ 337 ราย ชั้นนายพล 26 ราย

20 มิถุนายน 2018 | ข่าวสาร
Loading...

วันนี้ (๒๐ มิ.ย.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษ มีรายละเอียดระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ ที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพล รุ่นที่ ๑๘ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) จํานวน ๓๓๗ ราย ดังนี้

Loading...

คลิกเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/B/017/1.PDF

วันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ มีรายละเอียดระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตํารวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพล รุ่นที่ ๑๘ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) จํานวน ๒๖ ราย ดังนี้

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!